ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΓΟΥ

Στα πλαίσια του έργου προτείνεται η κατασκευή ενός φορητού διαγνωσοθεραπευτικού συστήματος για την αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη.

Συγκεκριμένα, προτείνεται η κατασκευή ενός βιοαισθήτηρα με βάση το γραφένιο ο οποίος θα είναι σε μορφή επιθέματος και θα μετράει τη συγκέντρωση γλυκόζης στον ιδρώτα, και ενός συστήματος αποδέσμευσης (επίθεμα) υπογλυκαιμικής αγωγής με τη μορφή νανογαλακτώματος.

Τα δύο αυτά συστήματα θα φέρουν διατάξεις ελέγχου, οι οποίες θα επικοινωνούν με φορητή συσκευή. Ο αισθητήρας θα ανιχνεύει τις μεταβολές της συγκέντρωσης γλυκόζης, το έξυπνο λογισμικό της φορητής συσκευής θα τις καταγράφει και θα ενεργοποιεί την αποδέσμευση του νανογαλακτώματος της υπογλυκαιμικής ουσίας, το οποίο θα έρχεται σε επαφή με το δέρμα.

Ο τελικός στόχος είναι ένα πλήρως αυτοματοποιημένο και μη επεμβατικό σύστημα, με σκοπό την αποδέσμευση των διαβητικών ασθενών από το άγχος και τον φόρτο των συνεχών μετρήσεων των επιπέδων γλυκόζης και κατά συνέπεια τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.


ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

To DEMIGOD προτείνει την ανάπτυξη ενός νέου καινοτόμου διαγνωσοθεραπευτικού συστήματος το οποίο στοχεύει:

Στην ανάπτυξη καινοτόμων υλικών και μεθοδολογιών για την παραγωγή ενός συστήματος ανίχνευσης της γλυκόζης στον ιδρώτα.

Στην καταγραφή της μέτρησης γλυκόζης από ένα φορητό σύστημα/διάταξη και την επεξεργασία της διακύμανσης της τιμής της από ένα έξυπνο λογισμικό.

Στην ανάπτυξη ενός επιθέματος το οποίο θα περιέχει ένα καινοτόμο νανογαλάκτωμα υπογλυκαιμικών δραστικών ουσιών.


Στην ελεγχόμενη αποδέσμευση του νανογαλακτώματος μετά από αμφίδρομη επικοινωνία με το φορητό σύστημα καταγραφής.

Στον έλεγχο των βιολογικών αλληλεπιδράσεων τόσο των υλικών και φαρμάκων σε in vitro και in vivo μοντέλα.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

Το DEMIGOD συμβάλλει στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη και παραγωγή αυτοματοποιημένων συστημάτων (automated closed-loop) τα οποία σκοπεύουν στην καλύτερη διαχείριση των ασθενών, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας, την καλύτερη ανατροφοδότηση του ιατρού σχετικά με την εξέλιξη της θεραπείας και της υγείας του ασθενούς και εν κατακλείδι της βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ Ι

Θα αναπτύξει ευαίσθητους βιο-αισθητήρες γλυκόζης χρησιμοποιώντας διάφορες μορφές γραφενίου που παράγονται μέσω καινοτόμων τεχνικών φιλικών προς το περιβάλλον και τροποποιούνται με κατάλληλα βιολειτουργικά μόρια και ενώσεις υψηλής επιλεκτικότητας στην αλληλεπίδραση με τη γλυκόζη.

ΦΟΡΕΑΣ ΙΙ

Θα έχει δυο διακριτά έργα:  τη σύνθεση των νανογαλακτωμάτων των δραστικών ουσιών και τον έλεγχο της υπογλυκαιμικής τους δράσης σε διαβητικούς επίμυες καθώς και τον έλεγχο της τοξικής δράσης των νανοϋλικών γραφενίου που θα χρησιμοποιηθούν στη κατασκευή του αισθητήρα.

ΦΟΡΕΑΣ ΙΙΙ

Θα αναλάβει τη κατασκευή όλων των ηλεκτρολογικών διατάξεων και κυκλωμάτων που απαιτούνται για την υλοποίηση του προγράμματος καθώς και την ανάπτυξη ενός έξυπνου λογισμικού το οποίο θα ελέγχει το σύστημα ανίχνευσης της γλυκόζης και το σύστημα αποδέσμευσης του νανογαλακτώματος.

ΦΟΡΕΑΣ IV

Θα αναλάβει τον αναλυτικό έλεγχο του νανογαλακτώματος καθώς επίσης και τη τελική ανάπτυξη της πρότυπης διαγνωσοθεραπευτικής διάταξης σε συνεργασία με όλους τους υπολοίπους Φορείς.

ΕΤΑΙΡΟΙ

PHARMA-DATA S.A.

Η Pharma-Data SA είναι μία ανώνυμη εταιρεία έρευνας και ανάπτυξης που ιδρύθηκε το 2000 και ειδικεύεται στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών προϊόντων παγκοσμίως.

ΠΙ- ΕΛΚΕ / ΣΕΥ

Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων πραγματοποιείται έρευνα (βασική και εφαρμοσμένη) καθώς και πειραματική ανάπτυξη σε όλους τους τομείς και τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτονται από τα Τμήματα και τις Σχολές του Ιδρύματος.

ΠΔΜ – ΕΛΚΕ / ΤΗΜΜΥ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) διαθέτει το απαραίτητο έμψυχο δυναμικό καθώς και την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασία και της ερευνητικής δραστηριότητας. Επίσης,  συνεργάζεται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με πλήθος φορέων τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα για την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων.

ΠΙ-ΕΛΚΕ / ΤΜΕΥ

Το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1999 και είναι το μοναδικό στην Ελλάδα Τμήμα Μηχανικών στο γνωστικό αντικείμενο των Υλικών. Για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αποτελεί έναν ισχυρό πυλώνα και ενισχύει τη φυσιογνωμία του Ιδρύματος στην ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.

επικοινωνια

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κτήριο Διοίκησης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
50100, Κοίλα Κοζάνη

Τηλ: (+30) 24610 56470 – 56420 – 56250 – 56254

Email: rc@uowm.gr

    Μετάβαση στο περιεχόμενο